Regulamin sklepu internetowego Xparty.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego  pod adresem www.Xparty.pl

Sprzedającym jest  P.P.H.U Luna Oktawian Krzywicki podlegający wpisowi do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem numerem NIP:7341120677, Regon: 492022977 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać :
- pod numerem telefonu 731 650 827 koszt połączenia za minutę wg. stawek operatora
- korzystając z adresu poczty elektronicznej lunapphu@gmail.com
- adres do korespondencji:
PPHU Luna Oktawian Krzywicki
Nawojowska 17/12
33-300 Nowy Sącz

§ 1 Definicje

1.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa wart. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówieni  Sklepie Internetowym
3.Konsument– Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Usługodawca–podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.Przedmiot transakcji-Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6.Towar rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7.Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Xparty.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9.Zamówienie –oświadczenie  woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.System teleinformatyczny –zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych  poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Xparty.pl
2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3.Sklep internetowy Xparty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4.Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a)przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub  Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub  Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub  Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub  Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
b)zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
6.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste  i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w  złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów  wysyłki.
2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu
i adres e-mail.
5.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6.Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury bez VAT (rachunku) ,która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego  również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7.W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na  umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego  danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu  do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek  zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie  albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firmy kurierskiej Pocztex  lub za  pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów jednak po wcześniejszym przekazaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sklepu poprzez przelew lub płatności on-line "Przelewy24" i "PayU".   
3.Przesyłka dostarczona jest zgodnie  z terminem podanym w opcjach dostawy znajdujących się w linku „Dostawa”.Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” i szybkich płatności on-line „Przelewy24” i "PayU". Przy wyborze opcji płatności„Przelew”do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1 dzień roboczy).
4.Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.
5.Klient kupując towar w Sklepie Internetowym udziela Sprzedającemu (wnioskodawcy) jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego i na rachunek kupującego z Pocztą Polską – w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Wykorzystane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego

§ 5 Płatności

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),za pośrednictwem systemu płatności on-line „Przelewy24” ,"PayU" lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: Art. 2, art. 12, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827). 
Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed  jego upływem na adres Usługodawcy.
2.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7 Procedura reklamacji

1.Jeżeli produkt posiada gwarancje producenta lub importera obowiązująca na ternie Polski, jej szczegółowe warunki realizacji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2.Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
3.Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym dostępnym pod adresem:  http://xparty.pl/ftp/DOC/reklamacja.doc
4.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5.Jeżeli towar jest niezgodny z umową ,Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch
miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,
w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów
we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: sklep@xparty.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym
czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie
do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3.Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 listopada 2017 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 22 listopada 2017 r.