Regulamin sklepu internetowego Xparty.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.Xparty.pl

Sprzedającym jest P.P.H.U Luna Oktawian Krzywicki podlegający wpisowi do

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem numerem NIP:7341120677, Regon: 492022977 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać :

- pod numerem telefonu 731 650 827 koszt połączenia za minutę wg. stawek operatora

- korzystając z adresu poczty elektronicznej lunapphu@gmail.com

- adres do korespondencji:

PPHU Luna Oktawian Krzywicki

Nawojowska 17/12

33-300 Nowy Sącz

§ 1 Definicje

1.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa wart. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówieni Sklepie Internetowym

3.Konsument– Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.Usługodawca–podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.Przedmiot transakcji-Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.Towar rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Xparty.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9.Zamówienie –oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.System teleinformatyczny –zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Xparty.pl

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.Sklep internetowy Xparty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a)przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

b)zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu

i adres e-mail.

5.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury bez VAT (rachunku) ,która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne

do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firmy kurierskiej Pocztex lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów jednak po wcześniejszym przekazaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sklepu poprzez przelew lub płatności on-line "Przelewy24" lub "PayU".

3.Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w opcjach dostawy znajdujących się w linku „Dostawa”.Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” i szybkich płatności on-line „Przelewy24” i "PayU". Przy wyborze opcji płatności„Przelew”do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1 dzień roboczy).

4.Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.

5.Klient kupując towar w Sklepie Internetowym udziela Sprzedającemu (wnioskodawcy) jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego i na rachunek kupującego z Pocztą Polską – w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Wykorzystane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego

§ 5 Płatności

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),za pośrednictwem systemu płatności on-line „Przelewy24” ,"PayU" lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: Art. 2, art. 12, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827).

Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7 Procedura reklamacji

1.Jeżeli produkt posiada gwarancje producenta lub importera obowiązująca na ternie Polski, jej szczegółowe warunki realizacji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3.Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym dostępnym pod adresem: http://xparty.pl/ftp/DOC/reklamacja.doc

4.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5.Jeżeli towar jest niezgodny z umową ,Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej

niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch

miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu www.Xparty.pl jest Usługodawca - P.P.H.U Luna Oktawian Krzywicki z siedzibą w Nowym Sączu 33 -300 ,ul. Nawojowska 17/12 podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem  NIP:7341120677

Ponadto, w świetle obowiązujących przepisów prawa administratorami danych osobowych Klienta w ramach poszczególnych usług mogą być również zaufani partnerzy (np. firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności,)

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Email:

lunapphu@gmail.com

Adres do korespondencji:

PPHU Luna Oktawian Krzywicki

Nawojowska 17/12

33-300 Nowy Sącz

3.Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z zakupami dokonanymi w sklepie Xparty.pl ,rejestracją konta Klienta,subskrypcję newslettera, zadanie zapytania ,etc.

4.Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Do realizacji Umowy Sprzedaży niezbędne są dane adresowe, e-mail Klienta. Brak zgodny na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży. Ponadto Klient może podać dobrowolnie inne np. numer telefonu kontaktowego.

W myśl odrębnych przepisów prawa może być konieczne przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych.

5.Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez administratora w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży oraz rejestracji konta,kontaktu pomiędzy stronami transakcji, dokonywania  płatności, wystawiania  dokumentów księgowych, przyjmowania sugestii,rozpatrywania reklamacji, rrozwiązywania problemów technicznych.

Monitorowanie aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych w celu dopasowania oferty Sklepu ,analizy statycznej w celu doskonalenia usług.

Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności i za zgodą użytkownika poprzez e-mail lub telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

6.Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Usługodawcę oraz wybranych zaufanych partnerów(Pocztex,Poczta Polska,Przelewy24,payU,Mbank) do realizacji wyżej wymienionych celów. Przetwarzanie danych przez partnerów odbywa się na podstawie umów zapewniających zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskiwania również na podstawie odrębnych przepisów np. policji, prokuraturze, urzędom celnym i skarbowym etc.

7.Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. O ile to wynika z odrębnych przepisów prawa (np. ustawy podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

8.Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Poprawiana i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności oraz usunięcia danych. Jeżeli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

Osoba której dotyczą dane kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalając administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celu przetwarzania, ale są one potrzebnie osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.21 ust.1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby której dotyczą.

Przenoszenia danych- osoba której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczone te dane osobowe.

9.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby

10.Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do administratora:

Drogą a elektroniczną: lunapphu@gmail.com

Adres do korespondencji: PPHU Luna Oktawian Krzywicki Nawojowska 17/12 33-300 Nowy Sącz

11.Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki w terminie do miesiąca od otrzymania zgłoszenia ze względu na okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku).Termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące przy czym w terminie miesiąca administrator poinformuję osobę , której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

12. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie ,za kolejne kopie jest pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50 zł.

13.Jeżeli żądania osoby, której dotyczą dane są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczegółowości ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł ,a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

14.Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

15.Organ nadzorczy i skargi

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie administratora do organu nadzorczego którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,

Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie

internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie

do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 maja 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 24 maja 2018 r.